Yönetmelik


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

(R.G. 8 Aralık 2013 – Sayı: 28845)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Dekan: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,
 3. c) Merkez: İstanbul Üniversitesi İnsan HaklarıHukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

  d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
 1. e) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
 2. f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 − (1) Merkezin amacı; İnsan Hakları Hukukuna disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 − (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  a) İnsan haklarıhukuku alanında ulusal ve uluslararasıalanda, seminer, konferans, kolokyum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara katı
 1. b) İnsan haklarıile ilgili konularda Türkçe ve yabancıdillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.
 2. c) Konusu ile ilgili bilim dallarıve uygulamalarıile uğraşan ulusal ve uluslararası uzmanlar ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliş

ç) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer imkânları oluşturmak, ulusal ve uluslararası ilgili yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmaya çalışmak.

  d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmalarıgerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak.
 1. e) Bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların personelinin yetiştirilmesi amacıyla, bilimsel ve mesleki eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek ve ilgili kuruluşlarca düzenlenmişolanlara katı
 2. f) İlgili mevzuat çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişi hizmeti vermek.
 3. g) Amacıile ilgili gerekli gördüğüdiğer her türlü etkinlik ve yayınları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 − (1) Merkezin organları şunlardır:

  a) Müdü
 1. b) Yönetim Kurulu.
 2. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 − (1) Müdür; Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 − (1) Müdürün görevleri şunlardır:

  a) Merkezi temsil etmek.
 1. b) Merkezin organlarınıtoplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantıgündemini hazı
 2. c) Yönetim Kurulu kararlarınıbu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

  d) Merkezin idari işlerini yürü
 1. e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 − (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az altı ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 − (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

  a) Merkezin amaçlarıdoğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleş
 1. b) Merkezin yıllık çalışma planıile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
 2. c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışmasıiçin gerekli kararları

ç) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 − (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen öğretim üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 − (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 − (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 − (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 − (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 − (1) 16/10/1996 tarihli ve 22789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.