Merkezimiz

Merkezin Kuruluşu ve Amacı
 
İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 1997 yılında kurulmuştur. Merkez, İ.Ü. Hukuk Fakültesi bünyesinde, Rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir.
Merkez, etkinliklerini 8 Aralık 2013 tarih ve 28845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.
Merkezin amacı, yukarıda adı geçen yönetmeliğin 5. maddesinde şöyle belirtilmiştir: İnsan Hakları Hukukuna disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırma ve çalışmalar yapmaktır.
 
Merkez, bu amaçlara ulaşabilmek için aşağıda belirtilen çalışma ve etkinlikleri yürütür:
1) İnsan hakları hukuku alanında ulusal ve uluslararası alanda, seminer, konferans, kolokyum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak.
2) İnsan hakları ile ilgili konularda Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak.
3) Konusu ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları ile uğraşan ulusal ve uluslararası uzmanlar ile kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek.
4) Konusu ile ilgili gerekli arşiv, kütüphane ve diğer imkânları oluşturmak, ulusal ve uluslararası ilgili yayınları izlemek ve Merkeze kazandırmaya çalışmak.
5) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak.
6) Bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların personelinin yetiştirilmesi amacıyla, bilimsel ve mesleki eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek ve ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak.
7) İlgili mevzuat çerçevesinde hukuksal danışmanlık ve bilirkişi hizmeti vermek.
8) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.
 
Merkezin Organları
 
Merkezin, Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olmak üzere üç organı bulunmaktadır.
   
Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. 


Merkezin Faaliyetleri 
Merkezin ilk iki yıllık etkinlikleri içinde, insan haklarının çeşitli boyutlarını ele alan bilimsel toplantıların düzenlenmesi önemli yer tutmuştur. 1999-2001 yılları içinde merkezin etkinliklerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi için çalışılmaktadır. Söz-konusu çalışmalar şunlardır :
1) Merkez bünyesinde bir İnsan Hakları Kütüphanesi oluşturulması : Merkezin, insan hakları alanında çalışan herkese açık zengin bir kütüphaneye kavuşturulması amacıyla, konuyla ilgili Türkçe ve yabancı dilde belli başlı periyodiklere aboneliğin sağlanması, bağış ve satın alma yoluyla temel eserlerin kütüphaneye kazandırılmasına çalışılmaktadır.
2) Merkez adına bir İnsan Hakları Bülteni yayımlanması: Bülten, insan hakları alanında incelemelere ve güncel gelişmeleri izleyen yazılara yer veren üç aylık bir yayın olarak tasarlanmıştır. Merkez, söz konusu yayının gerçekleşmesini sağlayacak gerekli mali desteğin bulunması için girişimlerini sürdürmektedir.
3) İnsan hakları konulu kitap projesi: Ülkemizde, insan hakları ile ilgili çeşitli yayınlar bulunmakla birlikte, konunun kapsamlı olarak incelendiği bir çalışmanın eksikliği hissedilmektedir. Merkez, titiz ve ciddi yayıncılık yapan bir yayıncının işbirliği ile bu alandaki boşluğu doldurmak üzere hukuk disiplininin farklı dallarındaki 17 uzman öğretim üyesinin katkısıyla “İnsan Hakları” ( YKY, İstanbul 2000) isimli bir kitap yayımlamıştır. Bu çalışmada, kitabın planının oluşturulması ve yazarlar arasında koordinasyonun sağlanması Merkezimizin Katkıları ile gerçekleştirilmiştir .
4) Ayın İnsan Hakları Konusu isimli konferanslar dizisi: Hukuk Fakültesi bünyesinde, her ay, insan hakları ile ilgili güncel bir konuda konferans düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Konunun uzmanları tarafından verilen konferanslar öğrencilere ve ilgililere açık olacaktır. Öğretim yılı sonunda, konferanslar dizisi kitaplaştırılarak kalıcı bir esere dönüştürülecek ve bu yolla daha geniş bir kitleye ulaşmak mümkün olacaktır.
5) Lisansüstü öğrencilerin çalışmalarının Merkez tarafından desteklenmesi: Merkez, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin insan hakları alanındaki çalışmalarını danışmanlık, kütüphane hizmetleri ve çalışmaların yayımlanması gibi konularda desteklemeyi planlamaktadır. Uzun vadede, insan hakları ile ilgili tez ya da seminer çalışmalarının Merkezin araştırma projeleri çerçevesinde yürütülmesi ya da Merkezin İnsan Hakları Hukuku alanında kendi Yüksek Lisans programını açması düşünülmektedir.
6) İnsan hakları ile ilgili diğer etkinlikler: Merkez, İnsan Hakları Haftası, Kadın Hakları Haftası, Çocuk Hakları Haftası gibi özel günlerde, konuyla ilgili başka kuruluşların işbirliğiyle çeşitli toplantılar düzenlemeyi kararlaştırmıştır.